Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ποιοί Είμαστε

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ–ΠΔΕ) συνεστήθη στην έδρα της κρατικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1998, βάσει του άρθρου 53 του Ν.2218 / 1994. Από τον Ιούλιο του 2011 το ΠΤΑ – ΠΔΕ υπάγεται στην αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δυνάμει του άρθρου 190 του Ν.3852 / 2010. 

Έχοντας ως βασικό σκοπό ίδρυσης την υποστήριξη των αναπτυξιακών πολιτικών της Περιφέρειας, το ΠΤΑ-ΠΔΕ ασκεί μεταξύ άλλων τις κάτωθι αρμοδιότητες:

·         Τη διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας.

·         Την υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και της οικείας Διεύθυνσης.

·         Την υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, με την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες.

·         Την υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων προς υλοποίηση, προετοιμασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και την υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την ολοκλήρωσή τους.

·         Την τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.

·         Τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

·         Την παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από δήμους και από Ν.Π.Δ.Δ..

Το λογότυπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι το «γεμάτη αντιθέσεις», ως αποτέλεσμα της αξιοσημείωτα πολυδιάστατης ποικιλίας της από άποψη φυσικών και πολιτιστικών πόρων, αλλά και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Στην Δυτική Ελλάδα δραστηριοποιείται ένα εξαιρετικό δυναμικό ανθρώπινο κεφάλαιο που ψάχνει δημιουργικές διεξόδους για να καινοτομήσει και να υποστηρίξει την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Επιπλέον υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που διαθέτουν μεγάλη τεχνογνωσία σε εφαρμοσμένους τομείς της κοινωνίας και οικονομίας.

Με βασικό στόχο την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τις καινοτόμες επιχειρήσεις της περιοχής μέσω των δράσεων του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξής τους, δηλαδή από τη στήριξη των πρώιμων ιδεών με τη χρηματοδοτική στήριξη έργων εφαρμοσμένης έρευνας, μέχρι και την στήριξη των καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων τους.

Όλα αυτά παραμένουν στις προτεραιότητές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2021-2027, με στόχο η
 ΠΔΕ να αποτελέσει περιφερειακό πόλο έρευνας και καινοτομίας για επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες και ερευνητές αξιοποιώντας την γεωγραφική της θέση, όπως επίσης τη γνώση που παράγεται στα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής. Με αυτό τον στόχο αποτυπώνονται και αναδεικνύονται συγκεκριμένοι τομείς της Περιφερειακής οικονομίας, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία.

Καινοτομία στην ΠΔΕ

Θεμέλιο λίθο της στρατηγικής της Περιφέρειας για την ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας των πολιτών της αποτελεί η ανάπτυξη της καινοτομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η στενή και ανοιχτή συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο τομέα, στις επιχειρήσεις και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Μόνο αυτό το τριμερές σχήμα έχει την δύναμη να άρει τα εμπόδια και να θέσει τα θεμέλια για την ανάπτυξη της καινοτομίας, τα οποία πιστεύουμε ότι θα παράσχουν μια νέα προοπτική για την περιφερειακή οικονομία.  

Στην προσπάθειά της αυτή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης και μια γέφυρα σύνδεσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας, η οποία ολοένα και θα επεκτείνεται.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EGOV_INNO του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» για την υποστήριξη της καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς στη Δυτική Ελλάδα, ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα καταγραφής του περιφερειακού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Η πλατφόρμα αυτή βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://egovinno.rdfrwg.gr/el/network

Στη σελίδα αυτή, ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί σε διαφορετικές κατηγορίες φορέων του οικοσυστήματος καινοτομίας όπως Κόμβους (Hubs), Εταιρίες, Επενδυτές και Εμπειρογνώμονες και να βρει χρήσιμες πληροφορίες.