Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα – ΣΕΑΔΕ

Δημοσιεύτηκε: Τρί, 11/09/2021 - 13:55

Η «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» αποτελεί μια άτυπη ανοιχτή δικτύωση των κυριοτέρων θεσμικών φορέων της Δυτικής Ελλάδας που συγκροτούν το σύστημα καινοτομίας με κοινό στόχο της ενίσχυση της επιχειρηματικότητας διαμέσου της ενίσχυσης των αρχών του Small Business Act (SBA). Το ΣΕΑΔΕ είναι μία άτυπη μορφή Δικτύου το οποίο λειτουργεί ως καταλύτης και σημαντικός παράγοντας που θα οδηγεί την Ατζέντα των 10 Αρχών του SBA στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές διαρκείς εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα. Τα Μέλη διατηρούν πλήρως την ανεξαρτησία τους αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ τους. Το Δίκτυο είναι μη κερδοσκοπικό συλλογικό σχήμα και συστήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδιασμού «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017» (European Entrepreneurial Region 2017 – EER 2017) με χρονικό ορίζοντα πέρα και ανεξάρτητα από τη λήξη αυτού.

Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή και το δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» αποτελείται από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας, των ερευνητικών ιδρυμάτων και ενδιαφερόμενους πολίτες. Αναλυτικότερα συμμετέχουν η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 3 επιμελητήρια της Δυτικής Ελλάδας, οι τοπικοί φορείς βιομηχανίας ΣΕΒ Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας και ΣΕΒΙΠΑ, τα ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής, τοπικοί φορείς επιχειρηματικότητας, ο Οργανισμός Enterprise Greece. Το δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» (ΣΕΑΔΕ) συστήθηκε την 27 Ιανουαρίου 2017 και ενέκρινε την κατάρτιση καταστατικού υπό την παρουσία των συμβαλλόμενων - ιδρυτικών μελών με την παρουσία του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας. Στο καταστατικό ορίσθηκαν ο τρόπος λειτουργίας και τα όργανα λήψης αποφάσεων ως εξής:

Α. Η Γενική Συνέλευση

Β. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Γ. Η Εκτελεστική Επιτροπή

Δ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Α.2. Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας 

Η συνεργασία και η δικτύωση αποτελεί μονόδρομο για την ανάδειξη της καινοτομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.  

 Α.3. Στόχοι της Καινοτομίας:

 • Η προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας, η ενίσχυση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και η διασφάλιση της επιχειρηματικής δεοντολογίας.
 • Η προώθηση συλλογικών πρωτοβουλιών για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τη βελτίωση του νομικού πλαισίου και τη θέσπιση ανοικτών και φιλικών προς την καινοτομία κανόνων, καθώς και η κοινή στρατηγική για εντοπισμό δυσλειτουργιών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας.
 • Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικές πλατφόρμες και εν γένει η ενίσχυση της μικρο-επιχειρηματικότητας διαμέσου της ανταλλαγής και διάδοσης γνώσεων.
 • Η πληροφόρηση και η συμβουλευτική καθώς και η προώθηση καλά στοχευμένων παρεμβάσεων ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν εξωστρέφεια.
 • Η βελτίωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, η τόνωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων στις ΜμΕ, η δυνατότητα «δεύτερης ευκαιρίας» με αιχμή την καινοτομία.
 • Η μετατροπή των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε οικονομικές ευκαιρίες.
 • H διάχυση του πνεύματος της συνεργατικότητας στην τοπική κοινωνία και η μετάδοση επιχειρηματικών αξιών και ικανοτήτων.
 • Η επιχειρηματική ενσωμάτωση και δικτύωση καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εµπειρίας και καλών πρακτικών.
 • H σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή (συνέργεια έρευνας και ΜμΕ) προσέλκυση επενδύσεων υψηλής οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας, η αναστροφή του αρνητικού οικονομικού κλίματος στην αγορά.
 • H στοχευμένη προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού.
 • H διασύνδεση και συνεργασία με άλλα σχετικά δίκτυα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Περισσότερα στον ιστότοπο: https://innovation.gov.gr/innovationscat/seade/